Verizon Digital Media Services

Verizon Digital Media Services

最佳個人化影音經驗

打造個人化的影音平台,使人人都能隨地隨選隨看。這將是全球都喜愛的觀影模式。

Verizon Digital Media Services

img width="1667" height="950" src="https://s.aolcdn.com/hss/storage/midas/b9cea370bf4b2eb6204422aa77464a60/205378886/vdms-thumbnail.jpg" class="cover" alt="" data-sizes="auto" srcset="https://s.aolcdn.com/hss/storage/midas/b9cea370bf4b2eb6204422aa77464a60/205378886/vdms-thumbnail.jpg 1667w, https://o.aolcdn.com/images/dims?thumbnail=300%2C171&image_uri=http%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fhss%2Fstorage%2Fmidas%2Fb9cea370bf4b2eb6204422aa77464a60%2F205378886%2Fvdms-thumbnail.jpg&client=cbc79c14efcebee57402&signature=15441a9a8139be26fa27b786d5100b85b1cd7bdc 300w, https://o.aolcdn.com/images/dims?thumbnail=768%2C438&image_uri=http%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fhss%2Fstorage%2Fmidas%2Fb9cea370bf4b2eb6204422aa77464a60%2F205378886%2Fvdms-thumbnail.jpg&client=cbc79c14efcebee57402&signature=60be7d2767b6bb9e65373dcac5409bcb095a1c38 768w, https://o.aolcdn.com/images/dims?thumbnail=1024%2C584&image_uri=http%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fhss%2Fstorage%2Fmidas%2Fb9cea370bf4b2eb6204422aa77464a60%2F205378886%2Fvdms-thumbnail.jpg&client=cbc79c14efcebee57402&signature=f6414fdba94dc8488809d31223930f0621bf346c 1024w" sizes="(max-width: 1667px) 100vw, 1667px" />